انواع خرما:

بيش از 3000 نوع خرما در جهان شناخته شده است .

ولي برخي آنها در ايران عبارتند از:

هليله، مضافتي، نيكديمي، شكري، بيگم، جنگي، كوتومي و دشتاري، مولس، تورگي، شكنك، سبزو، ماكيلي، ربي، چكردي، راسكويي، پوپو، سنگ شكن، خشكيج، شريفه، چرپان و بارشاهي

انواع خرمای ایرانی

نویسنده :الماس نارنج

تاریخ:سه شنبه 13 اردیبهشت 1390-12:12 ب.ظ

انواع خرما درخوزستان

1-سایر 2-العروس 3-حمراوی 4-حلاوی 5-خضراوی 6-گنتار

7-بریم 8-برحی 9-سمران 10-کبکاب 11-شاکری 12-حاجی

محمدی 13-دیلگاری 14-مکسون 15-بابک 16-سودانی

 

 انواع خرما دراستان فارس (جهرم)

1-شاهانی (بهترین) 2-کبکاب 3-هسته 4-مکتوب 5-حلوایی

 6- زین الدینی 7- کیوانی

 

انواع خرما در استان کرمان

1-مضافتی (بم) 2-خاروک 3-حلوا 4-زارک 5-مردار سنگ

6-پیاران 7-بیزوک

 

انواع خرما های شهداد:

1-شمسایی 2-قصب 3- قصب همبر 4-برنایی 5-عبداللهی 

6- هفتاد گزی

 

 

کلمات کلیدی :